Klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure

COURIUS hanteert voor haar cursussen/masterclasses, naast de algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden per cursus. Bij inschrijving voor een cursus wordt de cursist per e-mail op de hoogte gebracht van deze voorwaarden. De voorwaarden staan tevens vermeld bij de informatiepagina’s over de cursussen op onze website.

Het is mogelijk dat klachten tijdens een cursus ontstaan. De trainers van COURIUS nemen klachten zeer serieus en hanteren ze als leermoment voor verbetering van de kwaliteit.

A. Indienen klacht

 1. Een cursist of opdrachtgever kan, eventueel middels zijn wettelijk vertegenwoordiger, een klacht indienen wanneer in zijn of haar beleving de Algemene voorwaarden of de cursusvoorwaarden van COURIUS zijn overschreden door een medecursist, trainer/coach of de organisatie van COURIUS.
 2. Een klacht dient schriftelijk, met uitleg over de onvrede, binnen redelijke termijn waarin de klacht is ontstaan te worden gericht aan de directie van COURIUS, Postbus 47935, 2504 CE Den Haag of via mail: klacht@courius.com.
 3. Te allen tijde zullen de medewerkers van COURIUS aan hun geheimhoudingsplicht voldoen en tevens de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen beschermen. Van eventuele externe partijen wordt eenzelfde geheimhouding vereist.

 

B. Klachtbehandeling

 1. De klager zal zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 werkdagen, een schriftelijke/digitale ontvangstbevestiging worden toegezonden.
 2. De klacht wordt getoetst aan de Algemene voorwaarden en de cursusvoorwaarden van COURIUS.
 3. De directie van COURIUS stelt zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid om gehoord te worden over hetgeen in de klacht is verwoord. Dit kan apart dan wel gezamenlijk.
 4. Indien wenselijk kunnen partijen zich op eigen kosten laten bijstaan door derden. Voor derden is de geheimhoudingsplicht van toepassing.

 

C. Klachtbeoordeling

 1. De directie van COURIUS streeft naar een behandeling van de klacht binnen 4 weken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden beide partijen hiervan ten spoedigste op de hoogte gesteld en zal COURIUS aangeven binnen welke termijn wel een uitspraak kan worden verwacht.
 2. De directie van COURIUS toetst de klacht en brengt beide partijen verslag uit.

 

D. Uitspraak na klacht

 1. Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht worden zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht met overeenkomstige maatregelen. Deze kunnen bestaan uit:
  a. Opgeloste klacht: De directie van COURIUS kan de klacht, na bemiddeling, als opgelost beschouwen. Partijen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld
  b. Gegronde klacht:
  i. Bindend advies wat voor de cursusleider/trainer gericht kan zijn op het volgen van extra opleiding ofwel beëindiging van zijn rol als cursusleider/trainer;
  ii. De cursist kan restitutie van het cursusgeld aanvragen.
  c. Ongegronde klacht: De klacht heeft geen betrekking op de Algemene voorwaarden of de cursusvoorwaarden van COURIUS.
  i. Indien de klacht niet als opgelost wordt beschouwd, dan wordt deelname aan de cursus door de cursist beëindigd.
 2. COURIUS zal klachten als dossier registreren en voor de duur van tenminste 1 jaar bewaren. Wanneer COURIUS verantwoordelijk blijkt te zijn, dan zullen klachten aanleiding zijn tot structurele verbeteringen.

 

E. Beroepsmogelijkheid

 1. Indien een verschil van mening zou ontstaan tussen COURIUS en een cursist op basis van de klacht, dan kan klager zich bij een onafhankelijke derde vervoegen. Voor deze stap zal de klachtenboordeling eerst afgewacht dienen te worden. Als onafhankelijke derde is Drs. M. van Hattem aangewezen (michiel@vanhattem.org). Hij is onder meer voormalig directeur vfonds en programmamanager bij Fontys en is nu werkzaam als directeur Double Healix en programmamanager bij Open Universiteit.
 2. De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend en zal door COURIUS opgevolgd worden, waarbij eventuele consequenties snel worden afgehandeld.

 

F. Bewaartermijn klachten

Tot de persoon herleidbare klachtgegevens worden, conform de vereisten van het vrijstellingsbesluit WBP, bewaard tot maximaal 2 jaar na afsluiting van de klacht.