Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de door COURIUS geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Algemene voorwaarden – COURIUS.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan COURIUS opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Organisatieadviseur/(team)coach/trainer: de persoon die voor COURIUS de opgedragen werkzaamheden uitvoert.
 3. Bescheiden:alle door Opdrachtgever aan COURIUS ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van uitvoering van de opdracht door COURIUS vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
 4. Partijen: Opdrachtgever en COURIUS samen.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.
 2. Voorzover voor de desbetreffende organisatieadviseur/(team)coach/trainer gedrags- en beroepsregels gelden, maken deze deel uit van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor COURIUS voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen Partijen in overleg één (of meer) vervangende bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en niet nietig of vernietigbaar is (zijn).

 

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De totstandkoming van een voorstel is voor de Opdrachtgever vrijblijvend, tenzij de tijdsinvestering het redelijke overstijgt en Opdrachtgever en COURIUS daarom anders zijn overeengekomen.
 2. Een voorstel is drie maanden geldig. In die periode kunnen wijzigingen optreden waardoor overleg over de uitvoerbaarheid van de opdracht nodig is. Na deze datum treden Partijen in overleg over de gevolgen van de vertraging.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat COURIUS aan de Opdrachtgever hetzij schriftelijk, hetzij mondeling heeft laten weten de opdracht te aanvaarden en Opdrachtgever aan COURIUS schriftelijk heeft laten weten dat de opdracht is verleend.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

ARTIKEL 4 – TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke COURIUS overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever zal COURIUS op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan COURIUS ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever is gehouden COURIUS onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 5. Indien en voorzover Opdrachtgevers zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. COURIUS zal de werkzaamheden door haar organisatieadviseurs/(team)coaches/trainers naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar laten uitvoeren. COURIUS kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. COURIUS kan voor de goede uitvoering van een opdracht gebruik maken van organisatieadviseurs/(team)coaches/trainers die kwalitatief op het vereiste niveau functioneren, maar geen medewerker zijn van COURIUS in de zin van de wet.
 3. COURIUS bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht. Indien de opdracht is verleend met het oog op de uitvoering daarvan door een bepaalde persoon die bij of met COURIUS werkzaam is, brengt zulks – behoudens en voor zover Opdrachtgever en COURIUS uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen – niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden geacht voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Daarom zijn de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 6 – GEBRUIK VAN INFORMATIE

 1. COURIUS is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen jegens een derde die niet in de uitvoering van de opdracht is betrokken, tenzij zij een wettelijke- of beroepsmatige plicht tot bekendmaking heeft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. COURIUS is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt ingeval COURIUS voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. COURIUS is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, (bijvoorbeeld evaluaties) mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 4. COURIUS is gerechtigd casuïstiek van een Opdrachtgever te gebruiken, mits niet herleidbaar naar een individueel team of persoon, voor (communicatieve) doeleinden, ook voor die betreffende Opdrachtgever.
 5. COURIUS behoudt zich ten aanzien van aan opdrachtgever of deelnemer aan een opleiding verschafte stukken en dergelijke de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COURIUS zullen door de opdrachtgever of deelnemer aan een opleiding geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.
 6. COURIUS heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

ARTIKEL 7 – HONORARIUM EN ANNULERING

 1. Het honorarium van COURIUS is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van COURIUS en is verschuldigd naarmate door COURIUS werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgevers zijn verricht, op basis van werkelijk bestede tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Het honorarium van COURIUS, zonodig vermeerderd met verschotten (zoals kantoorkosten, materiaal, reis- en verblijfkosten) en declaraties van ingeschakelde derden, wordt in de regel per maand aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Indien om redenen van de kant van de Opdrachtgever een verleende opdracht of een van de interventies binnen die opdracht geen doorgang kan vinden, geldt de volgende annuleringsregeling, mits de tijd niet meer door COURIUS verkocht kan worden:
  1. tot 6 weken voor aanvang: geen honorarium;
  2. tot 5 weken voor aanvang: 33% van het offertebedrag;
  3. tot 4 weken voor aanvang: 67% van het offertebedrag;
  4. binnen 3 weken voor aanvang: 100% van het offertebedrag.
 4. Door COURIUS aangegane verplichtingen namens Opdrachtgever danwel in het kader van de opdracht welke niet meer teruggedraaid/geannuleerd kunnen worden, danwel een vergoeding vereisen in het kader van bijvoorbeeld de Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Horeca, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Een inschrijving voor een opleiding via de website van COURIUS geldt als ‘koop op afstand’ en geeft de consument wettelijk recht op een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer de consument gebruik wil maken van deze ‘zichttermijn’ dient binnen veertien werkdagen na inschrijving per e-mail naar inschrijven@courius.com aan ons kenbaar te worden gemaakt dat de consument de inschrijving voor de opleiding wil terugtrekken onder de voorwaarden van de wettelijke zichttermijn.
 6. Annuleren van deelname aan een opleiding via de website dient schriftelijk plaats te vinden door een email te sturen aan: inschrijven@courius.com. De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald:
  1. Tot 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding kan gratis worden geannuleerd;
  2. Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding is de student verplicht om de volledige kosten van de opleiding te betalen.
  3. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de student vindt geen restitutie van de kosten plaats.
  4. Bij verhindering van deelname na betaling is in overleg verschuiving naar een volgende opleiding mogelijk.

 

ARTIKEL 8 – BETALING

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting, of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, dan wel in de in de factuur aangegeven valuta door middel van overmaking ten gunste van een door COURIUS aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke (incasso)kosten, daaronder mede begrepen advocaat- en deurwaarderskosten die COURIUS maakt als gevolg van niet nakoming van Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten zijn te allen tijde minimaal hetgeen verschuldigd zou zijn conform het door de Rechtbank gehanteerde Rapport Voorwerk II dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van COURIUS daartoe aanleiding geeft, is COURIUS gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door COURIUS te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is COURIUS gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en is al hetgeen Opdrachtgever aan COURIUS uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 

ARTIKEL 9 – TERMIJNEN

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij COURIUS de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 BW.

 

ARTIKEL 10 – OPZEGGING

 1. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, doch minimaal met een termijn van een maand.
 2. Artikel 7 lid3 (annulering) blijft onverkort van toepassing.
 3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. COURIUS is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. COURIUS is evenwel niet aansprakelijk voor:
  1. bij Opdracht of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan COURIUS;
  2. bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade.
 2. COURIUS heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 3. Opdrachtgever is, indien hij overweegt COURIUS aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover eerst met COURIUS in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheidsstelling overgaat.
 4. De aansprakelijkheid vanCOURIUS voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever aan COURIUS aan honorarium verschuldigd zou zijn bij een correcte uitvoering van de opdracht.
 5. De aansprakelijkheid van COURIUS voor door Opdrachtgevers geleden schade wegens het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, of wegens het plegen van een onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever, wordt beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van COURIUS voor uitkering in aanmerking komt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken bij COURIUS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 7. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van COURIUS gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van COURIUS.

 

ARTIKEL 12 – OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT

 1. COURIUS is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle aanwijsbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid omvat tevens het opschorten van de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden.

 

ARTIKEL 13 – SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en COURIUS waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en COURIUS, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.